Sokrates szkoła podstawowa
SOKRATES PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE
TEL: 34 322 07 28
34 343 83 85
E-MAIL: INFO@SOKRATES.CZEST.PL
Sokrates

O Szkole

"MĄDROŚĆ ZALEŻY OD TRZECH RZECZY:
OSOBOWOŚCI, WIEDZY, SAMOKONTROLI"
                                                                                                 - Sokrates

 

MISJA SZKOŁY

 

Misją szkoły  jest kształcenie i wychowywanie uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności. Wyposażenie ich w wiedzę i kompetencję na wysokim poziomie tak, aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują. Pragniemy aby nasi uczniowie potrafili wykorzystywać własny potencjał i dostosowywali się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie. Wpajamy systemy wartości etycznych i moralnych.

Nasza szkoła będzie:

 • efektywna i wymagająca
 • atrakcyjna w procesie wielowymiarowego kształcenia
 • ciesząca się zaufaniem uczniów i ich rodziców

 WIZJA SZKOŁY


Dydaktyka

 • przekazujemy uczniom rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności
 • przygotowujemy do dalszego kształcenia się
 • inspirujemy do rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego
 • rozwijamy w uczniach umiejętności korzystania z najnowszych zdobyczy techniki i nowoczesnych źródeł informacji
 • wychowujemy naszego ucznia na człowieka otwartego na świat i ludzi, dla którego obce kultury i języki, obcymi nie są


Wychowanie

 • wskazujemy uczniom właściwe postawy zachowań wobec siebie i innych
 • kształtujemy w uczniach świadomość moralną, pomagamy w ustalaniu hierarchii wartości i dokonywaniu wyborów
 • rozwijamy  w uczniach przywiązanie do tradycji, tożsamości narodowej i europejskiej 
 • promujemy zdrowy styl życia i  świadomość ekologiczną
 • zdecydowanie reagujemy na przejawy agresji i patologie w zachowaniu młodzieży
 • kształtujemy wrażliwość estetyczną
 • przygotowujemy do dojrzałego uczestniczenia w życiu społecznym
 • uczymy poszanowania mienia i pracy innych
 • uświadamiamy znaczenie rodziny w życiu jednostki i społeczeństwa
 • przestrzegamy prawa demokracji i tolerancji
 • współpracujemy z rodzicami i instytucjami środowisk lokalnych


Opieka

 • dbamy o dyscyplinę, porządek, sumienne wypełnianie obowiązków 
 • pomagamy w sytuacjach trudnych
 • współpracujemy z instytucjami charytatywnymi 

Zadaniem naszego Gimnazjum jest, aby absolwent:
 1. był dobrze przygotowany do egzaminu gimnazjalnego,
 2. czynnie posługiwał się językami obcymi,
 3. potrafi wykorzystywać techniki informacyjne do własnej nauki,
 4. trafnie ocenia własne możliwości edukacyjnie,
 5. posiadał zdolności organizacyjne i umiejętności planowania,
 6. odznaczał się aktywnością i zaradnością,
 7. aby stawiał czoło trudnościom i przeciwieństwom losu,
 8. rozważnie i umiejętnie korzystał z mediów,
 9. efektywnie współdziałał w grupie,
 10. był krytycznym odbiorcą wszelkich informacji,
 11. nie stosował przemocy i znał zasady zdrowej rywalizacji,
 12. posiadał wysoką kulturę osobistą
 13. był świadomy roli i znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka,
 14. był uczciwy, życzliwy, tolerancyjny i otwarty na innych ludzi.


Model absolwenta

Ambitny, asertywny
Bogaty duchowo
Samodzielny, samokrytyczny
Odpowiedzialny
Logicznie myślący
Wszechstronnie rozwijający się
Elokwentny
Niezależny
Twórczy, tolerancyjny